Hr / Eng

Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Svrha i opseg Politike zaštite osobnih podataka

Ovom politikom Uprava društva Prvo plinarsko društvo d.o.o. (dalje u tekstu: PPD) za sva društva u sastavu PPD grupe određuju stav prema zaštiti osobnih podataka i privatnosti, dodjeljuje odgovornosti, definira pravila postupanja s osobnim podacima i daje punu podršku sustavu upravljanja osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) i drugim primjenjivim nacionalnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

PPD grupa u svom poslovanju, odnosu sa zaposlenicima, klijentima i poslovnim partnerima promiče i poštuje privatnost i zaštitu osobnih podataka te osigurava najvišu razinu informacijske sigurnosti provodeći ovu Politiku zaštite podataka kao zajednički kodeks ponašanja unutar Grupe.

Ova Politika odnosi se na cjelokupno poslovanje sljedećih društva PPD grupe:

Prvo plinarsko društvo d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar, Hrvatska

PPD Hungária Energiakereskedő KFT, , Montevideo utca 3/B. 4. em., 1037 Budapest, Hungary

PPD energija, trgovanje z energijo d.o.o., Pot za Brdom 104, Ljubljana, Slovenia

PPD Italia Srl,Corso Ventidue Marzo 8 CAP 20135, Milano 20124, Italia

Politika je dostupna svim zaposlenicima i drugim ispitanicima te zainteresiranim trećim stranama na mrežnim stranicama svakog od navedenih društava. Buduće izmjene ili dopune ove Politike biti će pravovremeno najavljene i objavljene.

Uprava PPD grupe pruža podršku u provedbi ove Politike društvima u sastavu PPD grupe, svim sektorima / organizacijskim jedinicama i službeniku za zaštitu podataka, na način da im osigurava resurse potrebne za provedbu načela obrade osobnih podataka i primjenu tehničkih i organizacijskim mjera zaštite osobnih podataka.

Svi zaposlenici i treće strane koje u okviru poslovne suradnje obrađuju osobne podatke dužni su postupati u skladu i na način kako je određeno ovom Politikom.

Načela obrade osobnih podataka

PPD grupa usvojila je i provodi sljedeća načela pri prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka:

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobni podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji primjerena pravna osnova (npr. ugovorni odnos, zakonska obveza ili legitimni interes PPD grupe).

Prilikom prikupljanja podataka i kroz cijeli postupak obrade ispitanicima su dostupne sve bitne informacije o obradi osobnih podataka i njihovim pravima, a pružene su jasnim i jednostavnim jezikom.

Ograničenje svrhe

Osobni podaci prikupljaju se za jasno definirane legitimne svrhe obrade i ne obrađuju u svrhe koje nisu podudarne s prvotno određenom svrhom. PPD grupa transparentno navodi za što će se koristiti prikupljeni podaci, te ograničava procese obrade osobnih podataka na one koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade.

Smanjenje količine podataka

Prilikom prikupljanja osobnih podataka PPD grupa se ograničava samo na ono što je nužno, primjereno i relevantno za ostvarenje svrhe obrade osobnih podataka.

Ograničenje pohrane

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika ne dulje no što je to potrebno za ostvarenje svrhe obrade. Po ostvarenju svrhe obrade i zakonskih uvjeta PPD grupa će izbrisati ili anonimizirati osobne podatke.

Točnost

PPD Grupa osigurava točnost i ažurnost osobnih podataka za čitavo vrijeme obrade. Netočni ili nepotpuni podaci biti će pravovremeno ažurirani ili izbrisani ukoliko nije moguće osigurati točnost podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

PPD grupa poduzima primjerene tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.

Razina zaštite i vrsta primijenjenih mjera temelje se na procijeni rizika pojedinog postupka obrade na prava i slobode ispitanika.

Tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka

Prilikom dizajniranja novih, te pri promjeni ili proširenju postojećih sustava i procesa obrade osobnih podataka, PPD grupa primjenjuje ovu Politiku uzimajući pri tom u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka.

Pouzdanost

U postupcima obrade osobnih podataka PPD grupa osigurava odgovarajuće zapise i druge dokaze pomoću kojih se u svakom trenutku može utvrditi pouzdanost i usklađenost obrada s gore navedenim načelima.

Svrhe obrade osobnih podataka

Društva PPD grupe posluju s pravnim osobama te ne obrađuju osobne podatke korisnika usluga koji su fizičke osobe. Međutim, u procesu ugovaranja, te za potrebe komunikacije u okviru izvršavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa, prikupljaju se i obrađuju osobni podaci osoba koje su ovlaštene za komunikaciju i zastupanje pravnih osoba.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se za potrebe izvršenja prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Podaci se obrađuju i temeljem legitimnih interesa u okviru pregovora, ugovaranja i drugih poslovnih procesa s ciljem osiguranja učinkovitosti poslovanja i usklađenosti.

Primatelji osobnih podataka

PPD Grupa će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Kada je to nužno za ostvarenje svrha obrade osobni podaci proslijedit će se našim pouzdanim partnerima - izvršiteljima obrade koji u ime društava PPD grupe obavljaju usluge povezane s našim poslovanjem (npr. računovodstvene usluge, IT podrška i dr.).

Društva PPD grupe su sa svim izvršiteljima sklopila ugovore o obradi osobnih podataka kojima su definirane obvezna visoka razina zaštite i povjerljivosti osobnih podataka te detaljne upute za obradu.

U slučaju prijenosa osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora PPD će obvezno poduzeti primjerene mjere zaštite osobnih podataka kao što su standardne ugovorne klauzule i drugi primjenjivi mehanizmi zaštite.

Prava ispitanika

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade osobnih podataka ispitanici mogu ostvariti sljedeća prava u obradama koje provodi PPD grupa:

•   Pravo na pristup podacima i informacijama o obradi podataka, uključujući i kopiju osobnih podataka;

•   Pravo na ispravak podataka;

•   Pravo na brisanje podataka;

•   Pravo na ograničavanje obrade;

•   Pravo na prijenos podataka;

•   Pravo na prigovor (kada se obrada temelji na legitimnom interesu društava PPD grupe)

•   Prava koja se odnose na automatizirano donošenje odluka i izradu profila.

Svoja prava ispitanici mogu ostvariti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: dpo@ppd.hr ili na adresu sjedišta pojedinog društva PPD grupe.

Neovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade, svi ispitanici uvijek mogu uložiti i pritužbu nadležnom nadzornom tijelu:

HRVATSKA:

Agencija za zaštitu osobnih podataka Selska Cesta 136, 10000 Zagreb Email: azop@azop.hr

SLOVENIJA:

Informacijski pooblaščenec Dunajska 22, 1000 Ljubljana Email: gp.ip@ip-rs.si

MAĐARSKA:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest

Email: privacy@naih.hu

ITALIJA:

Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia, 11, 00187 Roma

Email:

Datum zadnje izmjene: 02.10.2023.

Logo PPD